Vilkår i Sikkertnabolag

Generelle betingelser og vilkår til Sikkertnabolag app
Følgende dokument beskriver betingelser og vilkår for brug af tjenesten Sikkertnabolag APP (i det følgende kaldet “tjenesten”). Tjenesten udbydes og drives af Mimus ApS, CVR-nr.37290181, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup (i det følgende kaldet SN). Nærværende vilkår finder anvendelse for enhver brug af tjenesten. Ved slutkundens (i det efterfølgende kaldet “kunden” eller “du”) ibrugtagning af tjenesten indgås aftale mellem SN og kunden vedrørende tjenesten på nedenstående vilkår. Starten på aftaleforholdet defineres som tidspunktet for oprettelse af et medlemsskab i tjenesten. Kunden accepterer, at al kommunikation mellem SN og kunden enten sker telefonisk, elektronisk via SNs hjemmeside eller via den mailadresse som er oplyst på hjemmesiden.
Forudsætninger for adgang til tjenesten
For at kunne benytte tjenesten skal kunden have adgang til en tablet eller smartphone med internet adgang, og der er kompatibel med tjenesten. SN er ikke ansvarlig for evt. udgifter kunden måtte blive påført ved brug af tjenesten, herunder eksempelvis udgifter til dataforbrug.
Begrænsninger i brug af tjenesten
Brugen af tjenesten er personlig. Kunden må ikke forsøge at skaffe sig adgang til dele af tjenesten, som kunden ikke som udgangspunkt har adgang til eller som ikke er en åbenlys del af tjenesten, herunder underliggende databaser og lignende. Kunden er endvidere uberettiget til at benytte tjenesten på måder eller til formål, som ligger uden for tjenestens anvendelsesområde, såfremt sådan benyttelse måtte medføre tekniske, praktiske eller retslige problemer for SN eller tredjepart. Kunden må ej heller bruge tjenesten på anden måde, end den er tiltænkt, herunder forsøge at overdrage brugernavn og password til tredjepart, omgå tekniske mekanismer, som er implementeret for at beskytte tjenesten mod rettighedskrænkelser, benytte tjenesten i strid med gældende ret og lov. SN er berettiget til at lukke adgangen til tjenesten, såfremt SN finder grund til at tro, at tjenesten misbruges.
Personoplysninger og sikkerhed
Alle personoplysninger behandles og opbevares efter gældende lov om persondata. SN er berettiget til at behandle alle oplysninger om kunden, som kunden selv angiver ved oprettelse af abonnement og ved brug af tjenesten. Eventuel yderligere behandling af oplysninger om kunden sker alene i det omfang dette er nødvendigt for at kunne levere tjenesten. Eventuelle oplysninger om kundens adfærd ved brug af tjenesten kan anvendes til tekniske formål, markedsundersøgelser og statistiske formål (historik) med henblik på at forbedre den enkelte kundes oplevelse af tjenesten. SN overdrager alene personoplysninger til tredjepart i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne forbedre tjenesten for kunderne og sikre kundens brug af tjenesten. Kunden accepterer SNs indsamling og behandling af personoplysninger om kunden med førnævnte formål. Tjenesten er beskyttet med brugernavn og adgangskode således, at alene kunden har adgang til kundens oplysninger. Kunden er forpligtet til at oprette og benytte en sikker adgangskode og kunden har det fulde ansvar for alle aktiviteter, der finder sted ved brug af kundens brugernavn og adgangskode. Kunden er forpligtet til straks at informere SN om eventuel mistanke om uautoriseret brug af brugernavn og adgangskode samt om alle andre sikkerhedsbrud. SN er ikke ansvarlig for eventuelle hackerangreb eller konsekvenser heraf. Oplysninger om kunden må endvidere bruges af SN i markedsføringsøjemed.
SNs rettigheder og forbehold
Såfremt kunden ikke opfylder nærværende aftale, og såfremt dette ikke skyldes forhold som SN er ansvarlig for, kan SN uden varsel lukke kundens adgang til tjenesten. Kunden accepterer, at SN må kommunikere med kunden via e-mail, telefon og SMS, herunder sende relevant information om tjenesten til kunden. SN yder support, men kan til enhver tid afvise henvendelsen, f.eks. hvis den vurderes af SN at være mere end almindeligt tidskrævende, at kunden viser truende eller nedgørende adfærd eller at emnet ikke dækkes af SNs support.
Der tages forbehold for evt. nedbrud, forstyrrelser eller fejl med tjenestens funktionaliteter eller ydelser fra 3.part. SN kan ikke drages til ansvar ved sådanne hændelser.  SN yder ingen erstatning eller kompensation for skader, ulykker eller økonomisk tab. SN er ligeledes ikke ansvarlig for en videreformidling af de informationer som kunden har delt med sit netværk. SN har ret til, at lukke tjenesten kortvarigt i tilfælde af bl.a. opdatering af tjenesten. SN har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter disse vilkår til tredjepart.
Der forekommer reklamer i app’en, med mindre at kunden er premiummedlem.
Ansvar og skadesløsholdelse
For at opnå den højeste sikkerhed er kunden selv ansvarlig for, sideløbende med tjenesten, at tilkalde hjælp, informere netværket eller sikre sig på en alternativ måde.
SN forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre designet af tjenesten og måden at håndtere brugen af tjenesten.

Da tjenesten løbende bliver forbedret, vil det være nødvendigt at opdatere til nyeste version som er tilgængelig i App Store og Google Play. Det anbefales at der altid benyttes den nyeste version, for at sikre optimal udnyttelse af tjenesten.
SN kan suverænt vælge hvilke platforme og enheder, tjenesten bliver udbudt på. SN er ikke ansvarlig for tab af data, indirekte tab og følgeskader. Kunden er forpligtet til at skadesløsholde SN for ethvert tab SN måtte lide som følge af kundens forkerte, ulovlige eller retsstridige brug af tjeneste.
Tekster, billeder og lyd
Kunden har mulighed for at vedhæfte tekster, billeder og lydfiler flere steder på tjenesten, til afsendelse til en eller flere af kundens lukkede grupper. Det er kundens eget ansvar at sikre sig at de informationer som nedskrives eller vedhæftes, kan tåle at blive delt med netværket. Kunden forpligter sig til ikke at vedhæfte noget, som kan medføre straffeansvar, er ærekrænkende, racistisk, truende eller på anden måde, er i strid med gældende lov. Kunden må ikke offentliggøre eller videreformidle andres identitet eller følsomme oplysninger som f.eks., hændelser og feriekalender uden forfatterens forudgående samtykke. SN forbeholder sig retten til at slette indlæg, som efter SNs vurdering er upassende eller i strid med god skik for brug af tjenesten.
Tvister
Nærværende vilkår – og enhver brug af tjenesten – er underlagt dansk lov. Enhver tvist, der måtte opstå ud af eller i forbindelse med disse vilkår eller brug af tjenesten skal søges løst mindeligt. I det omfang dette ikke lader sig gøre, kan tvisten indbringes for et passende klageorgan eller de almindelige danske domstole ved SNs værneting.
Ændring af vilkår
SN kan med øjeblikkelig varsel ændre vilkårene for brug af tjenesten, som generelt varsles internt i app’en, med en opdatering i App Store og Google Play, eller via mail på kundens oplyste mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at holde sig opdateret med de nyeste vilkår. Såfremt der alene er tale om uvæsentlige ændringer informeres kunden herom alene i app’en under ”Vilkår”. Fortsat brug af tjenesten efter vilkårsændringer tjener som kundens accept af de ændrede vilkår.

PREMIUM ABONNEMENTSBETINGELSER:

INTRODUKTION:
App’en Sikkertnabolags giver dig, gratis, mulighed for at samle dit nabolag i en valgfri lukket gruppe. I gruppen kan du sende hændelser som advarsel og 1.hjælp til gruppen, samt modtage andres hændelser som PUSH beskeder direkte på telefonen. Du kan give udvalgte naboer besked når du rejser på ferie, samt se andres ferier. Således kan nabolaget værne om hinanden på en smart og effektiv måde.

Ved opgradering af medlemskab til premium, vil du kunne oprette og tilmelde dig flere forskellige grupper (f.eks. Hjemme-gruppen, Sommerhus-gruppen osv.). Du vil kunne tilslutte din tyverialarm til app’en, således at der automatisk sendes hændelse om indbrud ud til en eller flere af dine grupper*.
I menuen ”Hjælp” vil du få mulighed for at sende alle 6 typer hændelser som f. eks. indbrud, overfald, skummelt, brand, 1.hjælp og advarsel, samt skrive en detaljeret beskrivelse, vedhæfte et foto og indtale en talebesked.

VIRKSOMHED:
Mimus ApS
Fabriksparken 16
DK – 2600 Glostrup
CVR: 37290181
TLF: +45 31 551 112
E-MAIL: kundeservice@sikkertnabolag.dk
WEB: http://www.sikkertnabolag.dk

Følgende betingelser er udelukkende gældende ved køb af premium til Sikkertnabolag app’en. Herudover er app´ens generelle betingelser fortsat gældende.
Fremover kaldes Mimus ApS for ”SN”, abonnementtageren for ”kunden” og Sikkertnabolags APP for ”tjenesten”.

TILGÆNGELIGE YDELSER:
Premium medlemskab til tjenesten med følgende 3 typer forudbetalte bindingsperioder:

 • 1 måneds periode til totalt DKK 49,00 inkl. moms.
 • 6 måneders periode til totalt DKK 234,00 inkl. moms.
 • 12 måneders periode til totalt DKK 348,00 inkl. moms.

Premium medlemskab indeholder:

 • Alle gratis medlemskabs funktioner
 • Afsendelse af indbrud, overfald, skummelt og brand
 • Automatisk formidling og videresendelse af hændelser fra kundens tyverialarm.*
 • Ubegrænset antal grupper
 • Detaljeret beskrivelse i hændelser
 • Indtaling af 30 sek. talebesked i hændelser
 • Vedhæftning af foto i hændelser
 • Ingen 3.parts reklamer i tjenesten

* AUTOMATISK FORMIDLING AF HÆNDELSER FRA TYVERIALARM:
For at tjenesten skal kunne formidle og videresende hændelserne fra en tyverialarm automatisk, skal alarmsystemet, der er koblet til tjenesten, sende SMS’er fra et unikt SIM-kort som sidder i alarmen, til tjenestens telefonnummer.

Hvis kunden har et alarmsystem der ikke supporterer SMS’er, skal kunden manuelt, ved indbrud, afsende en indbrudshændelse fra tjenesten. IP-alarmer (internetalarmer) og alarmsystemer fra flere forskellige alarmselskaber supporteres ofte ikke (spørg evt. dit alarmselskab om alarmen kan afsende SMS’er fra alarmpanelet).

www.mimusalarm.dk kan du se vores tyverialarmpakke, som bl.a. indeholder alarmpakken, simkort, klistermærker og dette premium medlemskab til tjenesten. 

BETALING & MEDLEMSKAB:
Der kan udelukkende betales med betalingskort (Dankort, Visakort, MasterCard) hos SN via tjenesten.Kunden modtager en kvittering på den registrerede E-Mail adresse.

Al kommunikation med kunden, samt kvitteringer for betalinger/fornyelse af medlemskabet foregår via den E-Mail adresse som kunden har oplyst.

Beløbet hæves på kundens kort så snart der trykkes godkend. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, kunden har godkendt ved købet.

Kundens medlemskab fortsætter indtil det opsiges, og fornyes automatisk ved den aktuelle periodes udløb. Kunden giver SN tilladelse til at trække betaling for medlemskabets næste periode, via det oplyste betalingskort og i tilsvarende bindingsperiode.
Kunden er selv ansvarlig for at kortinformationerne altid er korrekte, samt at der er dækning for betalingen.

Hvis betalingen for næste periode ikke kan trækkes på kundens kort, vil kunden modtage en mail med link til opdatering af betalingskortinformationer. Tjenesten nedgraderes automatisk til gratismedlem, indtil de korrekte betalingskortinformationer samt betalingen er registreret. Dog vil PUSH-beskeder fra kundens tyverialarm først stoppe 7 dage efter nedgraderingen.

Ved betaling med kreditkort, afholder firmaet transaktionsgebyrerne.

OPSIGELSE:
Opsigelse skal ske fra tjenesten under følgende menupunkt: Min konto -> Abonnement/betaling -> Opsig premium abonnement, eller ved at sende en mail til opsigelse-app@sikkertnabolag.dk og med følgende informationer: E-Mail adresse, for- & efternavn, telefonnummer og teksten ”Jeg ønsker at opsige mit abonnement til Sikkertnabolag APP” (E-Mail, tlf og navne skal stemme overens med de oplyste informationer i app’en). Bemærk at behandlingstiden for opsigelse via E-Mail kan betyde at der automatisk trækkes for en periode mere. Dette beløb refunderes ved behandling af sagen. Hvis ikke at kunden følger en af de to ovenstående metoder for opsigelse, anses anmodningen ikke for at være gældende.
Hvis næste abonnementsperiode ikke automatisk kan trækkes fra kundens kort, opsiges abonnementet automatisk, og nedgraderes til gratis medlem.
Opsigelse kan ske når som helst, og kunden vil beholde alle premium funktionaliteter fremtil den aktuelle periode udløber. SN yder ikke refusion for ikke brugte perioder.
Opsigelsen skal senest ske sidste dag i abonnementets løbetid, og vil automatisk ophøre efter udløb af perioden.

LEVERINGSBETINGELSER & FORTRYDELSESRET:
Medlemsskabet bliver leveret umiddelbart efter købet er gennemført.
Når en kunde downloader og opretter et login til tjenesten, tildeles automatisk 30 dages gratis prøveperiode som premiummedlem, med alle tilgængelige premiumfunktioner, hvorefter kunden kan vælge at nedgradere til basismedlem, eller at fortsætte som premiummedlem.
Kunden har altid 14 dages fortrydelsesret, men ved ibrugtagning bortfalder fortrydelsesretten.

KUNDENS ANSVAR:
Kunden er ansvarlig for at tjenesten altid er opdateret til den nyeste version, som automatisk kan findes i App Store og Google Play. Kunden er ansvarlig for at opretholde en internetforbindelse, samt acceptere modtagelse af PUSH-beskeder, så længe at tjenesten ønskes funktionel. Det er kundens ansvar at betalingskort- & kontaktinformationer altid er gældende.
Kunden er ansvarlig for at tjenesten bruges i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

REKLAMATIONSRET, FEJL & MANGLER:
Funktioner der gentagende gange afviger fra den beskrevne ydelse, omfatter almindelig reklamationsret. Det betyder at kunden skal anmelde fejlen/manglen og firmaet vil behandle sagen som en reklamation.
Ved fejl/mangel i tjenesten skal kunden rette henvendelse til SN pr. mail på kundeservice@sikkertnabolag.dk, og beskrive så tydligt som muligt, helst med følgende informationer: Hvilken type enhed opleves fejlen på, hvordan opleves fejlen, hvor i tjenesten forekommer fejlen, skærmbillede af fejlen.
Hvis fejlen vurderes at være gældende, vil firmaet prioritere at rette fejlen samt informere kunden derom. Hvis fejlen ikke vurderes at være gældende eller skyldes kundens egen telefon, vil kunden blive informeret om dette.

FORBEHOLD & ANSVAR:
Der tages forbehold for fejl og mangler samt nedbrud. SN står ikke til ansvar for følgerne som disse måtte medføre.
SN fraskriver sig ethvert ansvar for fejl fra tredjeparts side, såsom nedbrud på server, database, App Store/Google Play og kundens egen mobil eller internetforbindelse. Kunden er indforstået med at der ikke stilles garanti for at alle hændelser når frem. Dette gælder både manuelle hændelser (manuelt tilkald af nabolag) eller automatiske hændelser (hændelse fra tyverialarm). Kunden er selv ansvarlig for at modtage alarmbeskeder udenom tjenesten.

MISBRUG:
Misbrug forstås som følgende: Kunden må ikke skaffe sig adgang til premium medlemskabet på anden måde end et gyldigt abonnement (app abonnement eller Alarm abonnement) hos SN, eller en dokumenteret gratis tildeling fra SN. Kunden må ikke dele sit medlemskab med andre.
Ved misbrug kan SN kræve erstatning og i visse tilfælde melde kunden til politiet.

ÆNDRINGER I ABONNEMENTSBETINGELSERNE:
SN kan, til enhver tid, ændre i abonnementsbetingelserne, ved advisering via E-Mail 30 dage i forvejen. Ændring i priser, gælder fra næste betalingsperiode, hvis denne er efter de 30 dage. Såfremt der alene er tale om uvæsentlige ændringer informeres kunden herom alene i app’en under ”Premium abonnement vilkår”. Fortsat brug af tjenesten efter vilkårsændringer tjener som kundens accept af de ændrede vilkår.

Senest opdateret: 15. oktober 2016

Privatlivspolitik, personoplysninger og sikkerhed
Alle personoplysninger behandles og opbevares efter gældende lov om persondata. Mimus ApS (senere kaldet SN) er berettiget til at behandle alle oplysninger om kunden, som kunden selv angiver ved oprettelse af abonnement og ved brug af tjenesten. Eventuel yderligere behandling af oplysninger om kunden sker alene i det omfang dette er nødvendigt for at kunne levere tjenesten. Eventuelle oplysninger om kundens adfærd ved brug af tjenesten kan anvendes til tekniske formål, markedsundersøgelser og statistiske formål (historik) med henblik på at forbedre den enkelte kundes oplevelse af tjenesten. SN overdrager alene personoplysninger til tredjepart i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne forbedre tjenesten for kunderne og sikre kundens brug af tjenesten. Kunden accepterer SNs indsamling og behandling af personoplysninger om kunden med førnævnte formål. Tjenesten er beskyttet med brugernavn og adgangskode således, at alene kunden har adgang til kundens oplysninger. Kunden er forpligtet til at oprette og benytte en sikker adgangskode og kunden har det fulde ansvar for alle aktiviteter, der finder sted ved brug af kundens brugernavn og adgangskode. Kunden er forpligtet til straks at informere SN om eventuel mistanke om uautoriseret brug af brugernavn og adgangskode samt om alle andre sikkerhedsbrud. SN er ikke ansvarlig for eventuelle hackerangreb eller konsekvenser heraf. Oplysninger om kunden må endvidere bruges af SN i markedsføringsøjemed.

På vores website bruges cookies til at forbedre din oplevelse som bruger. Ved fortsat brug af websitet godkender du cookiepolitikken. Læs mere her